Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden en behandelingsovereenkomst tussen de therapeut Lunette Saris-de Ruiter — Voetreflextherapie Rosmalen en de cliënt, de persoon die met een hulpvraag opdracht geeft tot behandeling.

De behandelaar is aangesloten bij de beroepsvereniging B.E.R. (Bond voor Europese Reflexologen). De regels van deze beroepsvereniging zijn op de behandelaar van toepassing. De behandelaar is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Overeenkomst

1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Indien gewenst wordt de behandelovereenkomst schriftelijk ondertekend.

2. De behandelingsovereenkomst: 

a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.

b. De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

3. De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

4. De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-) handelingen verrichten.

5. De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

6. De therapeut geeft geen succesgarantie, echter wel een zorggarantie.

Persoonsgegevens & privacy

1. De cliënt voorziet behandelaar vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de behandelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

2. De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.

3. Behandelaar neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in het dossier. Behandelaar behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). (zie ook privacy-reglement)

4. Behandelaar is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, behandelaar verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

5. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien, aangepast of verwijderd.

6. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
7. Minderjarigen; volgens de patiënten rechten uit de WGBO komt het gezag toe aan de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en diens ouder(s) met gezag. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.
7. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard. 

Tarieven

1. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Voor de tarieven zie de website van Voetreflextherapie Rosmalen. 

2. De tarieven gelden voor een bepaalde tijd en kunnen tussentijds worden aangepast.

Annulering

  1. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur / 1 werkdag van te voren te worden afgemeld. Bij niet tijdig afmelden of niet komen op de afgesproken tijd en dag worden de kosten voor deze gemiste sessie geheel dan wel gedeeltelijk in rekening gebracht.

Betaalwijze

Aan het eind van de behandeling wordt de sessie contant afgerekend met de cliënt. 

Aansprakelijkheid

1. Behandelaar is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

2. Behandelaar heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Behandelaar meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

1. Ingeval cliënt ontevreden is of een klacht heeft meldt de cliënt dit zo spoedig mogelijk aan de behandelaar. De behandelaar en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om tot een oplossing te komen.

2. Indien behandelaar en cliënt niet tot een oplossing komen, kan de cliënt zich wenden tot de interne en onafhankelijke klachtencommissie van de B.E.R. Deze commissie zal bemiddelen tussen behandelaar en cliënt.

3. Mocht de bemiddeling van de klachtencommissie van de B.E.R. niet tot op een oplossing leiden, dan kan cliënt zich wenden tot de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, welke onafhankelijk is van eerder genoemde partijen.

Vervangingsregeling

  1. Tijdens ziekte of vakantie van de behandelaar, kan in overleg met de cliënt, een vervangend behandelaar voorgedragen worden.

Slotbepalingen 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen cliënt en behandelaar.

2. In geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

3. Behandelaar heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Cliënt heeft de mogelijkheid om binnen één maand na de bekendmaking gemotiveerd bezwaar te maken tegen de wijziging in de voorwaarden. Na het verstrijken van deze termijn wordt cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.

4. Op deze algemene voorwaarden en de tussen behandelaar en cliënt gesloten overeenkomst(en), is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Disclaimer
Voetreflexologie, cupping, TDP-lamp, Access Bars, Metamorfosemassage en reiki zijn een aanvulling op en geen vervanging van de reguliere geneeskunde. Ik raad u daarom aan altijd de adviezen en voorschriften van reguliere artsen en specialisten op te volgen, de behandelmethoden strikt na te leven en voorgeschreven medicatie te gebruiken.

error: Content is protected !!